Regulamin Relaks Wieleń

§ 1 Przedmiot Regulaminu

  1. Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialnośćoraz zasady przebywania na terenie Hotelu Rezydencja (zwany dalej: Hotelem) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty pobytowej (zwanej dalej: Umową), z uwzględnieniem

§ 2 Regulaminu.

 Podpisując kartę pobytową, gość (zwany dalej: Gościem) potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin dostępny jest: (I) na stronie internetowej: www.relakswielen.pl, (II) w recepcji Hotelu (zwanej dalej: Recepcją)  Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów (w rozumieniu Kodeksu cywilnego), jak i do osób, niebędących konsumentami, w szczególności przedsiębiorców  Zawarcie Umowy za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego (Umowa zawierana na odległość).4. Adres ul.Wczasowa 52, 64-234 Wieleń

§ 3 Zawarcie Umowy za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego (Umowa zawierana naodległość)

1. Gość jest uprawniony do zawarcia Umowy z Hotelem za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Hotelu (zwanego dalej: Systemem), dostępnego na stronie internetowej: www.relakswielen.pl

2. Gość dokonuje rezerwacji (zwanej dalej: Rezerwacją) poprzez wykonanie wskazanych przez operatora działań (wysłanie maila i odbiór formularza rezerwacji.

3. Gość otrzymuje możliwość wyboru oferowanych usług, w tym standardowych noclegów oraz pakietów.

4. Ceny przedstawione w Systemie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Za usługi nieobjęte Rezerwacją Gość uiszcza należność bezpośrednio w Hotelu.

5. Po dokonaniu Rezerwacji, Hotel na życzenie Gościa prześle na wskazany adres e-mail podsumowanie dokonanej Rezerwacji (zwane dalej: Potwierdzeniem Rezerwacji), określające ważność oferty oraz wysokość zadatku za zarezerwowane usługi, którego akceptacja następuje poprzez dokonanie wpłaty zadatku (zwanego dalej: Zadatkiem).

6. Wpłata Zadatku przez Gościa jest warunkiem potwierdzenia dokonania Rezerwacji, a więc zawarcia Umowy. Umowa zostaje zawarta wyłącznie po zapłacie Zadatku. Zadatek winien zostać zapłacony w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji.

7. Klient dokonuje płatności zadatku standardowym przelewem bankowym , lub płatnościami On-line Przelewy24.pl na wskazane konto bankowe ( informacja na stronie internetowej w zakładce kontakt)

8. Umowę pomiędzy Gościem i Hotelem uznaje się za zawartą z chwilą zapłaty przez Gościa Zadatku oraz otrzymania przez Gościa od Hotelu potwierdzenia dokonanej Rezerwacji, zawierającego m.in. dane Gościa, Hotelu, opis zamówionej oferty, całkowitą cenę za zamówione usługi, informację o wpłaconym Zadatku oraz pozostałej kwocie do zapłaty w Hotelu.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Gościowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez: (1) udostępnienie Regulaminu na stronie Serwisu oraz (2) przesłanie Gościowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.

10. Brak wpłaty Zadatku przez Gościa w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji uznaje się za rezygnację z dokonanej Rezerwacji i w konsekwencji, że nie doszło do zawarcia między Gościem i Hotelem Umowy.

11. Gość jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (anulowania potwierdzonej Rezerwacji) na nie mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem 1 doby hotelowej przewidzianego pobytu. W takim przypadku Hotel nie zwróci Gościowi wpłaconego zadatku, możliwa jest zmiana terminu rezerwacji ( w zależności od dostępności hotelu) Odstąpienie od Umowy winno nastąpić na piśmie (na adres do doręczeń, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu) lub w formie e-mailowej na adres: relakswielen@gmail.com

12. W przypadku, gdy Gość: (I) odstąpi od Umowy na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem 1 doby hotelowej przewidzianego pobytu lub (II) nie stawi się w Hotelu w zaplanowanym dniu przyjazdu, wówczas Zadatek nie podlega zwrotowi a rezerwacja jest anulowana 13. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość na mocy niniejszego paragrafu (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej).

§ 3 Doba hotelowa

1. Gość określa termin pobytu w Hotelu.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 dnia pierwszego i kończy o godzinie 11:00 dnia wyjazdu.

3. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej w ramach dostępności pokoi. Przedłużenie doby hotelowej do godz. 19:00 będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości połowy ceny noclegu obowiązującego w dniu wyjazdu.

4. Prośbę przedłużenia pobytu, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 09:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5. Opiekunami Gościa są pracownicy Recepcji. Ewentualne reklamacje prosimy przesyłać na nasz adres relakswielen@gmail. com , będą one rozpatrywane w ciągu dwóch tygodni.

© 2024: Relaks Wieleń | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress